Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sprawozdanie za 2019rok

INFORMACJA DODATKOWA

 

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

 

1.1

nazwę jednostki

 

Szkoła Podstawowa w Cerkwicy

1.2

siedzibę jednostki

 

Szkoła Podstawowa w Cerkwicy

1.3

adres jednostki

 

Ul. Szkolna 7 ; 72-342 Cerkwica

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

 

 Szkoła Podstawowa w Cerkwicy nazwa skrócona SP w Cerkwicy jest jednostką organizacyjna Gminy Karnice założoną dnia 01.09.1993 r. na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 7.11.1975 r. wydanego przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie. Działającą na podstawie ustaw między innymi: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. oraz statutu jednostki.

Celem szkoły jest:

-kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz ich przygotowanie do życia we współczesnym świecie

-zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego

-rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego

-kształcenie i wychowywanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata o kulturze i środowisku naturalnym

-umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia

-sprawowanie opieki nad uczniami  odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

 

  01.01.2019-31.12.2019

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

 

 

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

 

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i stawek określonych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych w miesiącu grudniu.
 6. Środki trwałe niskocenne- o charakterze wyposażenia podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Wyposażenia stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej.
 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
 8. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
 9. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
 10. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej, materiały do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu.

 

5.

inne informacje

 

  Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

 

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

 

  - informacje wg. załącznika nr 2

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

 

 

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

 

  - wypełnia Gmina Karnice

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 

  - wypełnia Gmina Karnice

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

 

  - informacje wg. załącznika nr 3

 

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

 

  - wypełnia Gmina Karnice

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

 

  - informacje wg. załącznika nr 4

 

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

 

  

1.9.

podział   zobowiązań   długoterminowych   według   pozycji   bilansu   o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

 

  - informacje wg. załącznika nr 5

b)

powyżej 3 do 5 lat

 

  - informacje wg. załącznika nr 5

c)

powyżej 5 lat

 

  - informacje wg. załącznika nr 5

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

 

 

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

  - wypełnia Gmina Karnice

1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

  - wypełnia Gmina Karnice

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

 

  - informacje wg. załącznika nr 6

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

 

  - wypełnia Gmina Karnice

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

 

  - informacje wg. załącznika nr 7

1.16.

inne informacje

 

  Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami.

2.

 

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

 

  - informacje wg. załącznika nr 8

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

 

- informacje wg. załącznika nr 9

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

 

  - informacje wg. załącznika nr 10

 

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

 

 

2.5.

inne informacje

 

  w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 

 • informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
 • informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,
 • zmiany w polityce rachunkowości,
 • wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy)
 • ……..

 

 

 

 

 

 

..........................................

.......2020-03-19...................................

..........................................

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Moreń 08-04-2021 08:48:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Sać-Ozdoba 08-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Emilia Moreń 08-04-2021 08:48:37