Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Raport stan an 1.01.2021r.

Strona 1
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy
Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego
Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
Numer identyfikacyjny
REGON 81083408900000
Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania:
do 31.03.2021 r.
Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu spcerkwica@karnice.pl
E-mail kontaktowy osoby, która
wypełniła formularz
spcerkwica@karnice.pl
Telefon kontaktowy 913867710
Data 2021-03-26
Miejscowość Cerkwica
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat Powiat gryficki
Gmina Karnice (gmina wiejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
[ X ] 2) wojewody
[ ] 3) nie dotyczy
W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub
obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier
poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i
pionowe przestrzenie komunikacyjne:
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania
architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia,
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem
[ ] TAK
[ X ] NIE
Strona 2
pomieszczeń technicznych? [ ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na
temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub
głosowy?
[ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat
rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku
(tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” –
prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie
korzystającej z psa asystującego:
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków)
osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w
inny sposób?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi
potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza
informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są
Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy ,ul.
Szkolna 7, 72-342 Cerkwica Miejsca
parkingowe: przy budynku szkoły są
nieoznakowane miejsca parkingowe.
Dostępność wejścia: wejście główne do
budynku odbywa się schodami, jednakże
od strony szatni jest dostępne dla osób
niepełnosprawnych. Dostępność
komunikacyjna budynku: na parterze od
strony szatni zapewniono pełną dostępność
dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze
względu na schody na korytarzu nie jest
zapewniona dostępność pomieszczeń na
parterze od wejścia głównego i pierwszym
piętrze. Zapewniono komunikację na
wniosek osoby ze szczególnymi
potrzebami w formie określonej w tym
wniosku - pracownik schodzi do klienta po
zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.
Strona 3
Na parterze nie istnieje dostępność do
toalety dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe
elementy infrastruktury oraz oznaczono
paskami antypoślizgowymi wejścia do
pomieszczeń biurowych. Wykonano
wyróżnienia początku oraz końca schodów.
Prawo wstępu z psem asystującym
Dział 2. Dostępność cyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i
udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot
posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie
001 spcerkwica.edupage.pl [ X ] Zgodna
[ ] Częściowo zgodna
[ ] Niezgodna
2020-09-04
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i
udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot
nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej
pobrania
Zgodność z UdC
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej,
wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie
stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani
opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej
prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat szkoły,
mail: spcerkwica@karnice.pl.. Kontaktować można się także
telefonicznie: 913867710 . Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do
wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także
zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
Strona 4
sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
[ ] NIE
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
[ ] NIE
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,
MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] TAK
[ ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych
[ X ] TAK
[ ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ ] TAK
[ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)
[ ] TAK
[ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:
[ ] od razu
[ ] w ciągu 1 dnia roboczego
[ ] w ciągu 2-3 dni roboczych
[ ] powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ ] TAK
[ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób
słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na
podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby
posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)
1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] Na części stron tak, na części nie
Strona 5
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie
liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej
działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r.
do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość
komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba wniosków – ogółem:
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby
użyć każdej z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia innej osoby?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia
innej osoby:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia
technologicznego:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ ] TAK
Strona 6
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) [ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w
organizacji funkcjonowania podmiotu:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
sposób inny niż wymienione wyżej?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż
wymienione wyżej:
Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż
wymienione wyżej:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Szkoła Podstawowa w Cerkwicy na 1.01.2021r.pdf (PDF, 106.82Kb) 2021-04-06 08:27:43 218 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Moreń 06-04-2021 08:27:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Sać-Ozdoba 26-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Emilia Moreń 08-04-2021 09:54:03