Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut szkoły

Uchwała nr  10 / 2017

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie  wprowadzenia  statutu Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

 

        Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art.82 ust.2   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe    (Dz .U. z 2017 r., poz.59, 949) , uchwala się, co następuje:

       § 1. Wprowadza się  statut Szkoły Podstawowej w Cerkwicy , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

       § 2.  Wykonanie uchwały powierza się   dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej w Cerkwicy   .

       § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

.....................................................

               

                                                                                                                                                                                         

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W CERKWICY

 

 

obowiązuje od 20.11.2017 r.

 

 

 

 

 

 

      SPIS TREŚCI  :

 

 

 

 

          ROZDZIAŁ    1     Postanowienia ogólne     ……………………………………....str.  3

 

 

   ROZDZIAŁ    2    Cele i zadania szkoły  ……………………………………….......str.  3

 

 

   ROZDZIAŁ    3    Sposoby realizacji zadań szkoły ………………………….......str.  6

 

 

          ROZDZIAŁ    4    Organy szkoły i ich kompetencje ……………………………..str. 22

 

 

   ROZDZIAŁ    5    Organizacja nauczania i wychowania ………………………..str. 28

 

 

   ROZDZIAŁ    6    Organizacja szkoły ……………………………………………...str. 36

 

 

   ROZDZIAŁ    7    Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania …………………………str. 50

 

 

          ROZDZIAŁ    8    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły …………..………..… str. 69

 

 

   ROZDZIAŁ    9    Obowiązek szkolny ……………………………………………..str. 75

 

 

   ROZDZIAŁ   10   Uczniowie szkoły ………………………………………………..str. 77

 

 

          ROZDZIAŁ   11   Symbole narodowe   …………………………………………....str. 84

 

 

   ROZDZIAŁ   12   Przepisy końcowe ……………………………………………....str. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1. 1.  Szkoła Podstawowa w Cerkwicy zwana dalej szkołą jest placówką publiczną, ośmioletnią.

    2Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej 7 w Cerkwicy w Gminie Karnice,  powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie.

3. Organem prowadzącym szkołę w Cerkwicy jest Gmina Karnice z siedzibą przy
ul. 11 Marca 7 , 72 - 343 Karnice, który sprawuje nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w szczególności:

1) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;

2) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

3) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

    4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty
w Szczecinie.

5. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa w Cerkwicy.

 

   6. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa  w Cerkwicy”. 

7. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową.

8. Szkoła Podstawowa w Cerkwicy jest szkołą obejmującą swym zasięgiem terytorialnym  miejscowości: Cerkwica, Czaplice, Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Gościmierz, Modlimowo, Mojszewo, Trzeszyn, Witomierz.

 

    9. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

    § 2.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Cerkwicy;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Cerkwicy;

4) o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia.

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

    § 3. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie - Prawo oświatowe oraz                        w przepisach wydanych na jej podstawie.

 

    § 4. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły oraz model absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.  

 

    § 5.1. MISJA SZKOŁY

 

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności  i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne
i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane są na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego  i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” szkoły. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

 

     2. WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła naszych marzeń to taka , w której :

1) panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów
i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy  i współdziałaniu;

2) pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów,  rodziców
i absolwentów

3) uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury;

4) rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;

5) uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom;

6) nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży
i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów ;

7) są kompetentni, podnoszą swoje umiejętności;

8) nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji;

9) dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu, potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty, jest dobrym gospodarzem szkoły;

10) zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły;

11) młodzież ma zapewnioną codzienną opiekę pedagoga, psychologa, pielęgniarki
i stomatologa;

12) organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;

13) bogato wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy;

14) zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.

 

3. Model absolwenta Szkoły Podstawowej.

 Absolwent SP w Cerkwicy to człowiek:

       a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

       b) twórczo myślący,

       c) umiejący skutecznie się porozumiewać,

       d) rozumiejący potrzebę uczenia się i doskonalenia własnych umiejętności,

       e) umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.

 

    § 6.1. Cele i zadania szkoły wynikają z  Ustawy – Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych do Ustawy oraz uwzględniająProgram wychowawczo - profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

    2.   Głównymi celami szkoły jest:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                              i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej;
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11.  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

    3. Szkoła realizuje zadania, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki,  na wysokim na poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły;

2) zapewnia uczniom bogaty, autorski  program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;

3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:

     a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności  turystyczno- krajoznawczej,

     b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,

     c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie
i  środowisku,   państwie,  narodzie i społeczeństwie,

     d) zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

6) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę
o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze
i środowisku naturalnym;

7) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętność samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

8) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy ;

9) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

10) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

11) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym;

12) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,  w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

13) zapewnia pomocuczniom mającym trudności w nauce.

 

    § 7. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów uzdolnionych.  W szczególności:

1) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki;

2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

3) nawiązuje współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

4) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły;

5) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

 

    § 8. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

    § 9. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze  uczniów.

 

    § 10. Szkoła  wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 

 

    § 11.  Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły oraz nauczyciele wraz z uczniami          w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

 

    § 12. Programy nauczania

    1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych lub programem wychowania przedszkolnego.

    2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej                       w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej.

    3. Program nauczania zawiera:

1) szczegółowe cele  kształcenia i wychowania;

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

4) opis założonych osiągnięć ucznia;

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

    5. Przed dopuszczeniem programu nauczania dyrektor szkoły, może  zasięgnąć opinii  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe                   i   kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony lub konsultanta lub doradcy metodycznego lub zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego.

 

    6. Każdy nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu dostosowany do możliwości uczniów danej klasy.

    7. Program nauczania do użytku w szkole dopuszcza dyrektor szkoły na wniosek złożony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

    8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

    9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 

§ 13. 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację
z Krajowego Rejestru Karnego.

 

    2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych
w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.

    § 14. 1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły, w miarę możliwości, zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

    2.  Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek, w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

    § 15. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami organizacyjno-porządkowymi, harmonogramem pełnienia dyżurów, ustalonym przez dyrektora szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do ostatniej przerwy włącznie po zakończeniu zajęć           w szkole.

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych,
w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

14) ogrodzenie terenu szkoły;

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych;

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

18) wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i sali gimnastycznej  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,             w tym dzieci niepełnosprawnych;

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach
i wycieczkach poza teren przedszkola;

21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

 

    § 16. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

      a) organizowanie spotkań dyrektora szkoły lub wychowawcy z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,

      b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

      c)  organizację wycieczek integracyjnych,

      d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga,

 e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,

      f ) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

      g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

      h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;

 

2)nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych poprzez:

      a) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji,

      b) organizowanie pomocy rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,

      c) współpraca z instytucjami, których celem statutowym jest udzielanie pomocy dzieciom
m.in. Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

      d) organizowanie nieodpłatnych posiłków,

      e) dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów poza szkołę,

 f)  przyznanie zapomóg losowych.

 

 

    § 17. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

    a) poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz narodowego regionu,

    b) kultywowanie tradycji i zwyczajów o charakterze narodowym, regionalnym i religijnym,

    c) kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,

    d) przygotowanie do życia w społeczności,

    e) udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych,

a) organizację  lekcji religii, etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności wolności     i godności osobistej oraz zasadą wolności wyznania.

 

    § 18.Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

1.W szkole/oddziale przedszkolnym organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest  uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 

    2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole/oddziale przedszkolnympolega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznychucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie wszkole/oddziale przedszkolnym, w celu wspierania potencjału rozwojowego uczniai stwarzania warunkówdo jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 

    3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/oddziale przedszkolnym wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

    4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole/oddziale przedszkolnym rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli                            w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 

5.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

6.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 

    7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/oddziale przedszkolnym udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący                w szkole/oddziale przedszkolnym zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

 

    8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

    9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/oddziale przedszkolnym jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z uczniem;

5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) pomocy nauczyciela;

8) asystenta nauczyciela

10) pracownika socjalnego;

11) asystenta rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

    10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów klas VII i VIII;

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7) porad i konsultacji;

8) warsztatów.

 

    11. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 

    12. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

    13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

 

    14. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

 

    15.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

 

16.Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji
i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

 

    17.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników zajęć rozwijających  kompetencje emocjonalno-społeczne, może przekraczać 10.

 

    18. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole/przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 

    19. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

 

    20.Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające
w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

    21.  Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz

2) indywidualnie z uczniem.

 

    22. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

 

    23. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 22,   dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w oddziale przedszkolnym lub szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w oddziale przedszkolnym lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia
w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

 

    24. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 22, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia  przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

  25. Opinia, o której mowa w ust. 22, zawiera w szczególności

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

 

    26. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym oddziale przedszkolnym lub w danej szkole program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania,
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

 

    27. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 22, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

    28. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.

 

    29. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy;

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy.

 

30.Godzina zajęć, o których mowa w § 18 ust. 10  pkt 1–5, trwają 45 minut.

 

   31. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

    32. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów
w szkole/oddziale przedszkolnym należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                   i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                           w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów
w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

 

    33. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w  szkole prowadzą w szczególności

1) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych  i podjęcie wczesnej interwencji,                          a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2) w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

      a) trudności w uczeniu się,

      b) szczególnych uzdolnień.

 

    34. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują             o tym:

1) wychowawcę klasy;

2) dyrektora szkoły.

 

    35. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

    36. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

    37. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się odpowiednio dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

 

    38.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                           w szkole/przedszkolu, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu tworzącego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

    39. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy.

 

    40. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy.

 

41.O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.   

 

    42. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły, niezwłocznie informuje pisemnie, rodziców ucznia.

 

43.Do zadań pedagoga  w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowańi uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia          i jego uczestnictwo w życiu szkoły, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

44.Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                              w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia      i jego uczestnictwo w szkoły, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

45.Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

    46. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania,
o których mowa w ust. 45.

 

47. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
 i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniający funkcjonowanie ucznia
i jego uczestnictwo w życiu szkoły, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

    § 19. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                            niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 

    1.W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

    2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

 

    3. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych szkoły;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

7) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

    4. W szkole  powołuje się zespółds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej  o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem.

 

    5. W skład Zespołu wchodzą: wychowawca ucznia jako przewodniczący, pedagog szkolny, nauczyciele uczący ucznia oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. Zwołuje je wychowawca oddziału z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

    6. Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, o których mowa w ust.1 oraz opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) na okres wskazany w orzeczeniu po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte              w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

 

    7. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem;

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkoły/ oddziału przedszkolnego, w tym w przypadku:

    a) dziecka lub ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,

    b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,

    c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;

3) formy i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

4) działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia, a także:

    a) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej;

    b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji zadań;

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia,               w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.

 

    8. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –                   w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

    9. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się            w terminie:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego, albo

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole/oddziale przedszkolnym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program –
w przypadku gdy dziecko lub uczeń kontynuuje naukę w danej szkole.

 

   10. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy wychowawczej, do której uczęszcza dziecko lub uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, wyznaczony przez dyrektora  szkoły.

 

    11. Dyrektor szkoły zatwierdza formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalone przez Zespół w IPET oraz występuje do organu prowadzącego o przydział godzin na realizację tej pomocy. Rodzice ucznia są niezwłocznie zawiadamiani przez wychowawcę             w formie pisemnej o ustalonych dla ucznia formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie jej udzielania oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Rodzic potwierdza otrzymanie informacji własnoręcznym podpisem.

 

    12. Dyrektor szkoły, powierza prowadzenie zajęć nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

 

    13. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany IPET zapoznają się z jego treścią i stosują się do zawartych w nim zaleceń, oraz dokonują na bieżąco obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

    14. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu dokonuje się,              w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

 

    15. Rodzice dziecka lub ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców dziecka lub ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.

 

    16. Rodzice dziecka lub ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię:

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia;

2) programu.

 

    17. W spotkaniach mogą uczestniczyć również:

1) przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej – na wniosek dyrektora szkoły;

2) lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista – na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka/ucznia.

 

    18. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

 

    19. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:

1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym;

2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym.

 

    20. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii Zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, oraz

2) zgody rodziców ucznia.

 

    21. Decyzje, o których mowa w ust. 19, podejmuje się:

1) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

2) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

 

    22. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

 

    23. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 21, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

    24. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
wdokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

§ 20. Nauczanie indywidualne

 

1.Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do oddziału przedszkolnego lub do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem.

    2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanych dalej „orzeczeniem”.

 

3.Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się              w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

 

    4. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę  ustalają zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

 

    5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli szkoły.

 

    6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły  podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.

 

    7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym
i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem.

 

    8.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

    9. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

 

    10. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Wniosek składa się w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.

 

    11. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

    12. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. Wniosek składa się w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.

 

13.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.

 

    14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

 

    15. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:

1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;

2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;

3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin.

 

    16. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 15 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust. 15 pkt 2–3 – w ciągu co najmniej 3 dni.

 

    17. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły/oddziału przedszkolnego, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę.

 

    § 21. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

1.Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o indywidualny tok nauki  powinien wykazać się wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

 

    2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

 

    3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany
i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 

    4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

 

    5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.

 

    6. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

 

    7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;

2) rodzice niepełnoletniego ucznia;

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców  albo pełnoletniego ucznia.

 

    8. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 

    9. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach
i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

 

    10. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

 

    11. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

 

    12. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

    13. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

    14. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

    15. Zezwolenia na indywidualny tok nauki udziela się na czas określony.

 

    16. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

 

    17. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program
w całości lub w części we własnym zakresie.

 

    18. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

 

    19. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację  
o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

ROZDZIAŁ 4

 

ORGANY  SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

    § 22. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły;

2) Rada  Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

    § 23.  Każdy organ szkoły  działa zgodnie z Ustawą. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

    § 24.  Dyrektor szkoły:

1) kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;

2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.

 

    § 25.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

    § 26.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa
Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

    § 27.  Dyrektor szkoły:

1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a  w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu                                             jej jakości pracy;

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji      stanowiących;

4) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski  i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

6) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

7) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

8) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i SU;

9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub  rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
w szkole;

10) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

11) odracza obowiązek szkolny;

12) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie   szkoły i decyduje o jej zakończeniu;

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

14) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością  lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;

15) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez  zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku  szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć
w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.                                                                                          

17) dopuszcza do użytku programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

18) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;                                                                                                                                       

19) zwalnia uczniów z WF-u, informatyki, drugiego języka  w oparciu o odrębne przepisy;

20) udziela na wniosek rodziców zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego  spełniania;

21) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z zasadami określonymi w statucie;

22) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;

23) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego 
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną
i Radę Rodziców;

24) umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

25) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;

26) przenosi ucznia do innej szkoły , z zachowaniem zasad zapisanych w §  100 statutu;

27) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

28) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

    2.Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny w terminie do 10 kwietnia,
w którym w szczególności uwzględnia  liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i terenie szkolnym;

5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość;

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

10) dokonuje przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) organizuje prace konserwacyjno –remontowe;

12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

    3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych;

3) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;

6)  udziela urlopów zgodnie z KN i  KP;

7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

8) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

9)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

13) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

    4. Sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2) powołuje Komisję Stypendialną;

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej
w szkole;

7) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

    5.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

    § 28. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony pisemnieprzez wójta inny członek Rady Pedagogicznej.

    § 29.  Rada Pedagogiczna

    1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

    2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.

    3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby         zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

    4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

3) podejmuje uchwały w sprawie  eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4) podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

6) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

7) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego , w tym sprawowanego  nad szkołą przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

     5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;

2) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) opiniuje projekt finansowy szkoły;

5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

7) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

8) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

9) opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego w klasach IV-VIII.

    6. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania ujednoliconego tekstu statutu;

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub
z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 

    7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub  w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

 

    8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

    9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

    10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

    11. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej                   i papierowej. Zapisane płyty CD oraz ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie  z Instrukcją Archiwizacyjną.

 

    § 30. Rada Rodziców

 

    1.  W szkole działa Rada Rodziców.

 

    2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

 

    3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

 

    4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

 

    5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

 

    6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 

    7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

    8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

 

    9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

 

    10. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny; 

 

    11. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

    12.  Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

 

    13. Rada Rodziców może:

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować  swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 

    § 31. Samorząd Uczniowski

 

    1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

    2. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

 

    3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół  uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny  ze statutem szkoły.

 

    4. Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej wnioski i  opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczące praw
i obowiązków ucznia oraz ma:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 

    § 32.  Zasady współpracy organów szkoły.

 

    1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ  w granicach swoich kompetencji.

 

    2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

 

    3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 

    4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 

    5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej
w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

 

    6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 

    7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
i kształcenia dzieci.

 

    8. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.

 

    § 33.  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

 

    1. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i ustalonymi zasadami ujętymi w statucie.

 

    2. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji                         należy do dyrektora szkoły;

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów –  strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 

    3. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,         powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 

    4. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 

    5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 

    6. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

 

ROZDZIAŁ 5

 

ORGANIZACJA  NAUCZANIA  I WYCHOWANIA

 

    § 34. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

    1. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać
z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3) w strukturach międzyklasowych, międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne;

4) w toku nauczania indywidualnego;

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

6) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

7) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy  w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.);

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej  i międzyklasowej:  wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

 

    2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, nie wymienione w ust.1.

 

    3. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień
i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

 

    § 35. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych                          i międzyklasowych.

 

    1. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV - VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

    2. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VIII szkoły podstawowej mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

    3. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII,
w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

1) zajęć sportowych;

2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

3) zajęć tanecznych;

4) aktywnych form turystyki.

 

    4. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych 
w ust. 3, do wyboru przez uczniów.

 

    5. Propozycje, o których mowa w ust. 3, powinny uwzględniać:

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w  danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;

2) uwarunkowania lokalne;

3) miejsce zamieszkania uczniów;

4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;

5) możliwości kadrowe.

 

    6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
w formie zajęć określonych w ust. 3 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

 

    7. Na zajęciach edukacyjnych  z informatyki/zajęć komputerowych dokonuje się podziału na grupy  w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

 

    8.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych mogą być prowadzone w grupach
o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, w grupach od 10 do 24 uczniów.

 

    9. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

 

 

    § 36. Organizacja nauki religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie

 

    1. Uczniom na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii / etyki zgodnie
z odrębnymi przepisami.

 

    2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

    3. Lekcje religii i etyki, będącej przedmiotem nieobowiązkowym są prowadzone dla uczniów, których rodzice wyrażą życzenie w formie oświadczenia pisemnego. Pisemne deklaracje są przechowywane w  teczce wychowawcy klasowego. Deklaracja nie musi być ponawiana  w kolejnym roku szkolnym, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału
w zajęciach z religii lub etyki konieczne jest pisemne poinformowanie szkoły o zmianie decyzji. Deklaracja ta może być zmieniona w każdym czasie.

 

     4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w  świetlicy szkolnej, świetlicy wiejskiej lub bibliotece na terenie szkoły.

 

    5. Dla klasy, w której uczeń nie uczestniczy w lekcji religii/etyki , jeżeli to możliwe, ustala się plan zajęć religii na pierwszej lub ostatniej godzinie. 

 

   6. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.

 

    7. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.

 

    8. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.

 

    9. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

 

    10. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie
z obowiązującymi w szkole przepisami.

 

    11. Nauka religii odbywa się w wymiarze :

1) dwóch godzin lekcyjnych (1 godz.= 45 min ) tygodniowo w klasach I-VIII;

2) jednej godziny tygodniowo (1 godz.= 60 min ) w rocznym obowiązkowym oddziale przedszkolnym, która może być realizowana 2x 30 minut.

3) pół godziny tygodniowo (2x15 minut) w Punkcie Przedszkolnym.

 

    12. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wpływa na wysokość średniej ocen ucznia.

 

    13. Ocena z religii nie ma wpływu na :

1) promowanie ucznia do następnej klasy,

2) ukończenie szkoły podstawowej,

3) ocenę zachowania.

 

    14. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania
i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 

    15. Uczniom klasy IV - VIII   organizuje się zajęcia z zakresu Wychowania do życia
w rodzinie,  o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach szkolnego planu nauczania w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt .

 

    16. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.15, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia
w zajęciach.

 

    17. Zajęcia, o których mowa w ust.15, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

    § 37. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 

    1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania , działalności wychowawczej                  i opiekuńczej  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w formie papierowej oraz elektronicznej:

1) w formie papierowej prowadzone są dzienniki:

      a) oddziału rocznego wychowania przedszkolnego;

      b) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

      c) zajęć rewalidacyjnych;

      d) zajęć logopedycznych;

      e) zajęć świetlicowych;

      f) zajęć dodatkowych;

      g) dziennik pedagoga szkolnego;

2) w formie elektronicznej prowadzone są dzienniki lekcyjne.

 

    2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1) teczka wychowawcy;

2) suplementy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

    3. Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy.

 

     4. Teczka wychowawcy klasy jest uzupełnieniem informacji zawartych w dzienniku elektronicznym i zawiera:

1) plan pracy wychowawczej na rok szkolny;

2) listę uczniów w oddziale;

3) pisemne deklaracje rodziców o udziale ucznia w zajęciach z religii/etyki lub rezygnację
z udziału ucznia w zajęciach z religii/etyki.;

4) rezygnację w formie pisemnego oświadczenia rodziców ucznia z udziału ucznia
w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”;

5) zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;

6) zgoda rodziców na sprawdzanie czystości przez pielęgniarkę szkolną;

7) zgoda rodziców na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej przez szkołę;

8) zgoda rodziców na zwalnianie uczniów z pierwszej i ostatniej lekcji w przypadku                  nieobecności nauczyciela;

9) zgody rodziców na udział ucznia w programach i konkursach prozdrowotnych i innych organizowanych przez szkołę.

10) karty informacyjne o zagrożeniu oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów;

12) karty samooceny zachowania ucznia;

13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy.

 

    5. Teczki wychowawcy klasy są przechowywane w pokoju nauczycielskim.

 

    6. Teczki wychowawcy podlegają archiwizacji wg zasad dla grupy B – 5 (5 lat).

 

    7. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach, utworzonych z podziału oddziału, nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje
w Dzienniku lekcyjnym nauczyciela.

 

    8. Dziennik zajęć specjalistycznych nauczyciela zawiera:

1) nazwisko i imię nauczyciela;

2) nazwę realizowanych zajęć;

3) program zajęć;

4) wykaz tematów poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach;

5) wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału macierzystego;

6) rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;

 

    9. Zawartość dziennika elektronicznego określono w Procedurze.

 

   10.Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia dziennika specjalistycznego, jest zobowiązany wypełniać go w zgodzie z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej.

 

    11. Dzienniki zajęć specjalistycznych są własnością szkoły.

 

    § 38. Szkolny system wychowania

 

    1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań, stosownie do istniejących warunków w szkole i wieku uczniów poprzez:

1) realizację Programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły, który opisuje                   w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym                             i profilaktycznym, i jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska i realizowany przez wszystkich nauczycieli;

2) podmiotowe traktowanie uczniów we wszystkich dziedzinach życia szkoły;

3) tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym);

5) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

 

    2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

    3. Program wychowawczo - profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

    4. Program wychowawczo – profilaktyczny, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. 

     5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-  profilaktycznym, program  ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

    6. Na podstawie Programu wychowawczo – profilaktycznego  szkoły wychowawca klasy tworzy plan klasowy i realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne.

 

 

§ 39. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

 

    1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

 

    2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie  bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, skierowane do ludzi najbardziej potrzebujących, inicjowanie działań w środowisku lokalnym, wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych, kulturalnych.

 

    3. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą:

1) opiekun/ koordynator Klubu;

2) członkowie Klubu – uczniowie szkoły.

 

    4. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica na działalność w klubie.

 

    5. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

1) nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;

2) tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;

3) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

4) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

5) kształtowanie postaw prospołecznych;

6) rozwijanie empatii, zrozumienia;

7) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

8) kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

      9)  kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

      10) budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;

      11) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

      12) zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;

      13) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

      14) przedstawienie działalności wybranych organizacji;

      15) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym;

      16) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

 

         6. Formy działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

1) poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy    współpracy instytucji i organizacji;

2) na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych.

 

    7. Wolontariuszem może być uczeń, który posiada:

1) dużo optymizmu i chęć do działania;

2) motywację do niesienia pomocy potrzebującym;

3)  umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;

4) empatię, wrażliwość i otwartość.

 

     8.  Wolontariusz ma prawo do :

1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;

2) podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu;

3) wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klub  Wolontariatu;

4) otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy;

5) uzyskania informacji o trudnościach, kosztach przejazdu  związanych z wykonywaną pracą.

 

     9. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę poprzez:

1) pochwały dyrektora na szkolnym apelu;

2) przyznania dyplomu;

3) słownego uznania wobec zespołu klasowego;

4) pisemnego  podziękowania do rodziców;

5) wpisania informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.

 

     10. Zadaniem  opiekuna/ koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:

1) utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje  wolontariat szkolny;

2) tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;

3) dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy;

4) organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży
z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;

5) stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy;

6) przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy

Wolontariuszy;

7) przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

    11.  Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

          12. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

          13. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.

 

    § 40. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

    1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:       

    a) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie                                i własnychpredyspozycji zawodowych,

    b) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nimzachodzących
i praw nim rządzących,

    c) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy,

    d) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi,

    e) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

 

    2. Doradztwo edukacyjno -zawodowe w szkole realizowane jest przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.

 

    3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, wolontariat.

 

    4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole powinno uwzględniać treści związane z:

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp.;

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców,

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej;

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym rynku pracy;

6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową, np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana zawodu;

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem oświatowym;

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

 

    5. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia;

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim
i światowym na temat:

   a) rynku pracy,

   b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

   c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,

   d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
w życiu codziennym i zawodowym,

    e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi
i niedostosowaniem społecznym,

    f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;

7) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły;

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy
z uczniami itp.;

9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

    a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

    b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły;

10) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

 

    6. Szczegółową organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego określa Szkolny Program Doradztwa Zawodowego

 

 

ROZDZIAŁ 6

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 

    § 41. 1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa minister właściwy do spraw oświaty w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

    2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze do 8 dni (do 30 września dyrektor powiadamia uczniów i ich rodziców o dniach wolnych).

 

    § 42.1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

    2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii  zakładowych związków zawodowych.

 

3. Po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe arkusz organizacyjny dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu do 21 kwietnia danego roku.

 

   4. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę, zgodnie
z odrębnymi przepisami, do 29 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

    5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

 1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. określenie wymiaru i przeznaczenia godzin w poszczególnych oddziałach;
 4. liczbę pracowników ogółem;
 5. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzi zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 6. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 7. ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych
  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. liczbę zajęć świetlicowych.

 

    6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły,  dyrektor
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

    § 43.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

    2. Liczba uczniów w oddziale uzależniona jest od liczebności dzieci w roczniku, względów finansowych i decyzji organu prowadzącego szkołę.

 

    3. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zgodnie z obowiązującymi
w danym roku szkolnym przepisami. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

    4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

    5. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 

    6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

 

    7. W klasach I - III nauczanie jest w pełni zintegrowane.

1) zajęcia są prowadzone według planu ustalonego przez nauczyciela danego oddziału. Nauczyciel określa plan zajęć i przerw stosownie do aktywności uczniów;

2) zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów;

3) liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów;

4) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z pkt3, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;

5) oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

    § 44.1. Podstawową formą pracy w klasach IV-VIII są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.

 

    2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dyrektor ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej w szczególnych przypadkach (np. brak prądu, awaria urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych itp.).

 

    5. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut,  w tym jedna 20 minut.

 

    § 45. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 

§ 46.1. Niektóre zajęcia, np. zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, prowadzone są poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także za zgodą dyrektora poza obiektem szkolnym (np. w muzeum, w kinie i teatrze, podczas wycieczek, itp.).

 

    2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 

§ 47. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

    § 48Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

 

    2. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

 

    3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

 

    4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę  odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

 

    5. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 

    6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 

7.  Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć w ramach innowacji, nauczyciel  przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

 

    8. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

    9. W ramach prowadzenia innowacji możliwa jest współpraca ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w ramach danej działalności innowacyjnej, na warunkach określonych w porozumieniu między szkołą a stowarzyszeniami lub organizacjami.

 

 

    § 49. Współpraca z Rodzicami

 

    1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.

 

    2. Rodzice  i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

    3. Formy współpracy szkoły z rodzicami.

1) współpraca dyrektora szkoły z rodzicami

      a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie szkoły, m.in. organizacją szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi
i opiekuńczymi - na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów,

      b) udział dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,

      c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

      d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów dyrektora;

2) współdziałanie w zakresie:

          a) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

      b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,

      c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom;

3) wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy szkoły bezpośrednio przez członków dyrekcji:

      a) za pośrednictwem Klasowych Rad Oddziałowych,

      b) za pośrednictwem Rady Rodziców.

4) formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

      a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas na początku roku szkolnego
w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach  i problemach,

      b) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas .

5) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły):

      a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

      b) ustalenie form pomocy,

      c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,

      d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

      e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły,

      f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów, itp.),

      g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach  sportowych itp.

       h) zapoznanie z procedurą oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów.

6) indywidualne kontakty:

       a) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce i stwarzających problemy wychowawcze poprzez dziennik elektroniczny, rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach korespondencji i przedmiotowych  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

       b) udział  rodziców w lekcjach otwartych,

       c) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do poradni psychologiczno- pedagogicznej, opiniowanie uczniów na potrzeby tejże poradni,

       d) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji
z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnych Zasadach  Oceniania.

 

     2.  Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów
i rodziców oraz zebrania.

 

     3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.

 

     4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału
w zebraniu z  przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.

 

5. Rodzice uczniów mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i danej klasy;

2) znajomości wewnątrzszkolnych zasad oceniania;

3) bezpłatnego uzyskania wszelkich informacji na temat swego dziecka;

4) do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;

5) składania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy szkoły.

 

    6. W celu pomocy rodzicom we właściwym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych organizowane są warsztaty, prelekcje i spotkania ze specjalistami.

 

 

    § 50.1. Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego opracowuje plan WDN  - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli. 

 

    2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  dyrektor szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .

 

 

    § 51. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

 

    1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

 

    2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć  przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

 

    3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej dyrektor szkoły powołuje koordynatora zajęć.

 

    4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:

1) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych w  warunkach organizacyjnych Szkoły;

2) bieżąca kontrola realizacji zajęć;

3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;

4) współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych.

 

    5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.

 

    6. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Regulaminie wycieczek szkolnych.

 

    § 52. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

1) sale lekcyjne;

2) świetlicę;

3) bibliotekę ;

4) pracownię komputerową ;

5) salę gimnastyczną (niepełnowymiarową);

6) boisko szkolne wielofunkcyjne;

7) plac zabaw.

 

    2. Zadania nauczycieli opiekunów poszczególnych pracowni oraz zasady korzystania
z tych pomieszczeń określają regulaminy.

 

 

    § 53. Biblioteka

 

    1. W szkole działa Biblioteka Szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach Filia
w Cerkwicy  z czytelnią, które są interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz
w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

    2. Z bibliotek i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także  inne osoby.

 

    3. Biblioteki posiadają pomieszczenia służące przechowywaniu i wypożyczaniu książek oraz czytelnię.

 

    4. Godziny pracy bibliotek oraz sposób, który umożliwia dostęp do ich zasobów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, ustala dyrektor szkoły i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w  Karnicach  .

 

5. Zakres zadań  bibliotekarzy ustalają:  dyrektor szkoły i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w  Karnicach.

 

6. Bezpośredni nadzór nad bibliotekarzem-pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Karnicach pełni dyrektor Gminnej Biblioteki  Publicznej w Karnicach.

 

     7. Bezpośredni nadzór nad bibliotekarzem- nauczycielem pełni dyrektor szkoły.

 

   8. Organizacja bibliotek uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

 

    9. Do zadań bibliotekarza - pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach należy:

1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;

2) udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki;

3) organizowanie konkursów czytelniczych ( wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem);

4) wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych;

5) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, selekcjonowanie i konserwowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;

8) współpraca z wychowawcami, inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji.

 

   10. Nauczyciel- bibliotekarz  realizuje zadania:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową;

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia;

4) przeprowadza inwentaryzację zasobów biblioteki, raz w roku, po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego;

5) przedstawia sprawozdanie  dyrektorowi szkoły po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

    11. Zasady współpracy Biblioteki Szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

1) Biblioteki  współpracują z uczniami  na zasadach:

     a)   świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania                     i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.;

     b)   trwałości wiedzy i umiejętności uczniów;

     c)   partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych;

     d) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze;

      e)   pracy z uczniem zdolnym;

2) Uczniowie:

      a) mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,

      b) najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,

      c) są informowani o aktywności czytelniczej,

      d) uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,

      e) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych,

      f) mogą korzystać z encyklopedii, słowników, zbiorów multimedialnych oraz różnych źródeł informacji,

      g) na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego;

3) biblioteki współpracują z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się
w celu:

a) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,

b) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

c)  współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

d) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania
z informacji,

      e) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy                                          w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie;

4) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

      a) mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne,

      b) na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych,

      c) korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

      d) mają możliwość korzystania z , encyklopedii, słowników i zbiorów multimedialnych;

5) biblioteki współpracują z rodzicami na zasadach partnerstwa w obszarze:

       a) rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich),

       b) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,

       c) współudziale rodziców w imprezach czytelniczych

6) Rodzice:

       a) mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

       b) są informowani o aktywności czytelniczej dzieci,

  c) mają możliwość wglądu do WZO, Statutu Szkoły, Programu wychowawczo -                                    profilaktycznego.

 

    12. Biblioteka Szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna  współpracują ze sobą:

1) aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;

2) wspierając działalność kulturalną, współuczestnicząc w organizacji imprez czytelniczych;

3) współuczestnicząc w realizacji wspólnych projektów.

 

    § 54. Świetlica szkolna 

 

    1. Dla uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły lub muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców organizowana jest świetlica:

1) przed zajęciami szkolnymi – na terenie szkoły,

2) po zajęciach szkolnych – na terenie szkoły i sali wiejskiej.

 

    2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 
w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

   3. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi określa

Regulamin świetlicy.

 

   4. Rodzice wyrażają pisemną deklarację na uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicowych.

 

   5. Rodzice mogą zwolnić dziecko z zajęć świetlicowych na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do dyrektora szkoły.

 

    6. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 

7. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej;

2) organizują gry i zabawy ruchowe;

3) rozwijają zainteresowania dzieci i stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień;

4) umożliwiają uczestnictwo w zajęciach wykorzystujących dorobek kultury dla wykształcenia potrzeb i nawyków z tym związanych;

5) kształtują nawyki związane z dbałością o higienę i czystość;

6) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

 

     § 55. Oddział przedszkolny

 

    1. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w oddziale przedszkolnym obowiązani są złożyć w oznaczonym terminie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka.

 

    2. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę  powszechnej dostępno­ści.

 

    3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

4. Zadaniem  oddziału przedszkolnego jest:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

    5. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 

   6. Szczegółowe sposoby realizacji zadań w oddziale przedszkolnym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej  określają zapisy rozdziału 3.

 

   7. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza nim. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola jest odpowiedni do wieku dzieci, potrzeb środowiskowych i uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
i higieny, a w szczególności:

1) podczas zabaw i zajęć w przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel-wychowawca;

2) za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe                 w danym czasie do momentu przekazania dziecka prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia;

3) w czasie pobytu w przedszkolu dziecko nie może pozostawać bez nadzoru osoby dorosłej;

4) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest zapewnić sobie pomoc innego pracownika szkoły;

5) budynek szkoły oraz przynależne do niego tereny i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) w razie zaistnienia wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami;

7) pomoc medyczna udzielana jest dzieciom za zgodą rodziców, w sytuacjach koniecznych, gdy brak jest kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego;

8) za zgodą rodziców umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków;

9) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajomieniem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego, stosuje się różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego;

10) podczas zajęć i zabaw organizowanych poza terenem szkoły, w trakcie spacerów                          i wycieczek, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel-wychowawca wspólnie z pracownikiem obsługi, któremu dyrektor powierza ten obowiązek;

11) przy wyjściu poza teren szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, któremu powierzono grupę  i pomoc nauczyciela;

12) oddział przedszkolny może organizować wycieczki autokarowe, krajoznawcze i inne imprezy wyjazdowe (teatr , kino, muzeum) z  uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia  i sprawności fizycznej dzieci;

13) udział dzieci w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców;

14) szczegółową organizację wycieczki regulują odrębne przepisy;

15) rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia dokumentu dotyczącego sprawowania nad  nimi opieki.

 

     8. W oddziale przedszkolnym ustala się szczegółowe zasady przyprowadzania
i odbierania dzieci:

1) rodzice dzieci przyprowadzają i odbierają je z oddziału przedszkolnego i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły do domu;

2) dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby, upoważnione (na piśmie) przez rodziców; upoważnienie takie jest skuteczne przez dany rok szkolny; upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili;

3) rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa, które jest przechowywane w dokumentacji oddziału przedszkolnego;

4) nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko na podstawie dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela  do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru.

6) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor lub wicedyrektor. W takiej sytuacji szkoła jest zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

7) rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia oddziału przedszkolnego. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału, nauczyciel ma obowiązek powiadomić  o tym telefonicznie  rodziców dziecka.

8) w przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka.

9) życzenie rodzica dotyczące  nie odbierania dziecka przez innego z rodziców musi  być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

9. Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami:

1) nauczyciel pomaga rodzicom w poznaniu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki                  w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2) ze względu na dobro dzieci, nauczyciel dba o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach, współpracuje w tym zakresie z rodzicami;

3) nauczyciel systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych
i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym; zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dzieci określonych tam wiadomości i umiejętności;

4) nauczyciel informuje rodzica o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

5) nauczyciel zachęca rodziców do współdecydowania o sprawach oddziału przedszkolnego w szkole.

 

    10.  Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

1) w sprawach wychowania i nauczania dzieci organizowane są spotkania ogólne, spotkania grupowe, indywidualne konsultacje, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami;

2) spotkania ogólne rodziców organizowane są we wrześniu i w maju lub częściej,
w zależności od potrzeb;

3) spotkania grupowe organizowane są dwa-trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców bądź nauczycieli;

4) konsultacje i rozmowy indywidualne organizowane są w ramach codziennych kontaktów;

5) zajęcia otwarte organizowane są jeden raz  w roku szkolnym.

 

    11. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

1) oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej;

2) oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00, zatwierdzonych przez organ prowadzący;

3) oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 5 godzin dziennie;

4) dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego  pobytu dziecka w placówce. Wysokość opłaty ustala organ prowadzący;

5) dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

6) termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora;

7) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut;

8) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut.

9) sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne przepisy.

 

    12. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania  i nauczania dzieci:

1) poznaje warunki życia dzieci i ich stan zdrowia;

2) zaznajamia rodziców z założeniami programu wychowawczo-dydaktycznego w danym oddziale (na spotkaniu grupowym);

3) udziela informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju – w formie konsultacji indywidualnych w czasie wolnym od pracy z grupą;

4) organizuje zajęcia otwarte w celu prezentacji umiejętności dzieci oraz w celu wymiany spostrzeżeń i dyskusji na tematy wychowawczo-dydaktyczne;

5) eksponuje prace plastyczne i inne wytwory działalności dziecięcej;

6) współdziała z rodzicami przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek przedszkolnych (spotkania z radą oddziałową, spotkania organizacyjne);

7) współpracuje z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko                  i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

    13. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

1) wybiera program wychowania w przedszkolu z opublikowanych programów lub opracowuje własny program;

2) wykazuje się znajomością podstawy programowej, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

3) opracowuje dwutygodniowe  plany pracy wychowawczo-dydaktycznej;

4) prowadzi zajęcia z grupą;

5) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania;

6) urozmaica działalność wychowawczo-dydaktyczną poprzez inicjowanie i organizowanie wycieczek, imprez, uroczystości i spotkań o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;

7) dokonuje ewaluacji swojej pracy.

 

    14. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznania i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:

1) prowadzenie wnikliwej i rzetelnej obserwacji oraz diagnozy rozwojowej w celu poznania                  i określenia potrzeb rozwojowych dzieci i ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

2) dokumentowanie obserwacji i diagnozy na podstawie gotowych narzędzi badawczych lub  opracowanych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną z początkiem roku szkolnego;

3) sporządzanie wniosków z prowadzonych badań i przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

4) informowanie rodziców o wynikach obserwacji i o postępach dzieci;

5) wspieranie dzieci uzdolnionych i wymagających pomocy; 

6) sporządzanie pisemnej informacji o gotowości szkolnej dziecka do 30 kwietnia.

 

    15. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:

1) nawiązywanie kontaktu z pracownikami poradni: pedagogiem, psychologiem, logopedą                  i z instytucjami pomagającymi rodzinie i dziecku (wymiana opinii);

2) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych;

3) proponowanie rodzicom kierowanie dzieci do specjalistów.

 

    16. Zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom - nauczyciel:

1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

2) czuwa nad prawidłowym spożywaniem posiłków przez dzieci;

3) czuwa nad prawidłowym wypoczynkiem dzieci;

4) czuwa nad tym, aby dzieci nie przemęczały się w czasie zabaw ruchowych, spacerów                         i wycieczek;

5) czuwa nad czystością osobistą dzieci;

6) izoluje dzieci z podwyższoną temperaturą i wysypką, zawiadamia o tym rodziców;

7) okresowo kontroluje zabawki i sprzęt w celu wyeliminowania uszkodzonych, mogących stanowić zagrożenie dla dzieci;

8) opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i przekazaniu wszystkich informacji dotyczących wychowanków;

9) może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby (pracownik przedszkola) nad powierzonymi jej dziećmi.

 

    17. Prawa i obowiązki dzieci w oddziale przedszkolnym:

1) dziecko ma prawo, aby treści, metody i formy organizacyjne dostosowane były do jego możliwości psychofizycznych;

2) dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli, do swobody wyznania;

3) dzieci podporządkowują się regulaminom i wewnętrznym zasadom obowiązującym
w grupie;

4) dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki i jasno określa się reguły ich postępowania                  w oddziale przedszkolnym.

5) szkoła zapewnia dziecku bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie jego godności osobistej:

      a) w przypadku zauważenia przez nauczyciela śladów przemocy, molestowania, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten z kolei przeprowadza rozmowę z rodzicami;

      b) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o zaistnieniu przemocy w rodzinie zostaje wszczęta procedura „Niebieskiej Karty”.

6) wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.

 

    18. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków oddziału przedszkolnego w przypadku:

1) miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu bez wcześniejszego zgłoszenia lub    usprawiedliwienia;

2) zalegania z należnymi opłatami za 2 miesiące.

Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

 

    § 56. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.

 

    1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: wychowawcze, przedmiotowe,  zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i problemowo – zadaniowe.

 

   2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.

 

   3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września,
a dokumenty przekazane dyrektorowi szkoły.

 

   § 57.  Zespoły wychowawcze. 

 

    1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy klas. Członkowie zespołu  wychowawczego wybierają spośród siebie lidera, zaś koordynatorem wszelkich  działań jest  pedagog  szkolny.

 

    2. Zadania zespołu to:

1) analizowanie i ocena realizacji klasowych programów wychowawczych, które powinny być  zgodne z  oczekiwaniami i   potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i  rodziców oraz uwzględniać założenia Programu  Wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;

3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

 

    3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z  inicjatywy pedagoga lub dyrektora szkoły.

 

    § 58.  Zespoły przedmiotowe

 

    1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:

1) przedszkolny i edukacji wczesnoszkolnej;

2) humanistyczny;

3) przedmiotów ścisłych.

 

    2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.

 

3.  Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.

 

    4.  Zadania zespołu to:

1)  ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;

3)  ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzania egzaminów próbnych oraz opracowanie ich wyników;

4)  nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów;

5)  udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych,

6) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
w szkole.

 

    5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze.

 

    § 59. Zespoły problemowo – zadaniowe

 

    1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez dyrektora szkoły.

 

    2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.

 

    3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.

 

    § 60.  Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej Szkoły.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ 7

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

    § 61.1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określa zasady oceniania,klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów w ośmioletniej szkole podstawowej.

 

    2. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 

    3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

 

    4.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

    5.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu                         oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi w formie ustnej lub pisemnej informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć zwanej informacją zwrotną, która powinna zawierać:

     a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

     b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia

     c) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę;

     d) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować;

     e) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

     f) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

     g) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                                i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

     h) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

 

    6.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych  zajęć edukacyjnych;

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;

3) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i  trudnościach  ucznia w nauce.

 

    § 62. Diagnozowanie poziomu edukacyjnego uczniów

 

1.W celu rozpoznawania poziomu edukacyjnego:

1) uczniowie klas I na przełomie września i października poddani są badaniu umiejętności ucznia na  starcie szkolnym wg narzędzi diagnostycznych opracowanych przez nauczycieli klas pierwszych,

  3) uczniowie klas III w miesiącu maju piszą test kompetencyjny w celu określenia poziomu

wiedzy i umiejętności.

4) uczniowie klas IV we wrześniu poddani są wstępnej diagnozie edukacyjnej z języka

polskiego, angielskiego, matematyki, przyrody i historii w celu zaplanowania pracy dydaktycznej.

 

    2. Wyniki testu stanowią wnioski do diagnozy poziomu nauczania szkoły.

 

    3. Z wynikami testu zapoznani są szczegółowo uczniowie i ich rodzice w postaci      komputerowego wydruku.

 

  4. Raport z wyników klas III  otrzymują wychowawcy klas IV.

  5.Wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV zobowiązani są do zapoznania się  z wynikami        i uwzględnieniem ich w opracowaniu wymagań edukacyjnych.

 

§ 63. Zasady oceniania

 

1.  Ocenianie odbywa się:

1)  w stopniach szkolnych, określonych rozporządzeniem  MEN w sprawie zasad  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży,

2)   w formie informacji zwrotnych udzielanych uczniom i rodzicom,

3)   na podstawie wymagań edukacyjnych

 

    2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

      a) śródroczne,

      b) roczne.

 

    3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia  edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca oddziału.

 

    4. Zasady oceniania z religii /etyki/ regulują odrębne przepisy.

 

    5. W ocenie osiągnięć edukacyjnych ucznia nauczyciele uwzględniają:

1) możliwości ucznia,

2) zaangażowanie i osobistą motywację ucznia do nauki,

3) samodzielność ucznia w myśleniu i działaniu, radzenie sobie w sytuacjach  trudnych
i  problemowych,

4) sprawność w działaniu indywidualnym i zespołowym,

5) aktywność na zajęciach,

6) postęp w rozwoju indywidualnym ucznia.

 

    6. Nauczyciel  jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-   pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwoju.

1)  nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

2) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

      a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

      b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

      c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni     specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

      d)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1-3, który objęty jest     pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole- na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów  dotyczących opieki  psychologiczno-pedagogicznej;

3) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej  niż   po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły  podstawowej.

 

     7. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

     8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione  pisemne prace kontrolne po przedstawieniu uczniom, przechowuje nauczyciel i udostępnia  rodzicom do wglądu na ich prośbę na terenie szkoły. Na prośbę ucznia lub jego rodziców  nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

    9.Formy powiadamiania rodziców:

1) zebrania z rodzicami (ogólne i klasowe).

2) rozmowy indywidualne.

3) pisemna informacja o ocenach dziecka (dziennik elektroniczny).

4) informacja telefoniczna.

5) pisemne wezwanie rodzica do szkoły przez wychowawcę.

 

    § 64. Tryb oceniania i skala ocen.

 

    1.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć:

1) edukacyjnych obowiązkowych są ocenami opisowymi;

2) edukacyjnych dodatkowych (religia, język obcy) są ocenami ustalanymi na podstawie skali § 65 ust.5.

 

    2. W ocenie bieżącej w klasach I-III oprócz oceny opisowej dopuszcza się stosowanie naklejek    (znaczków) oraz symboli cyfrowych : 1, 2, 3, 4, 5, 6, które oznaczają:

 

1) 6 – wspaniale ( 100%) – uczeń biegle opanował umiejętności i wiadomości zawarte
w programie nauczania, opanowane treści są efektem samodzielnej pracy ucznia, wynikają
z indywidualnych zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych; uczeń bierze udział w  konkursach wiedzy i umiejętności;

 

2) 5 – bardzo dobrze (90-99%) – uczeń opanował wymagania dopełniające, obejmujące pełen zakres treści określonych programem nauczania, opanowane treści są złożone, wymagające korzystania z dodatkowych źródeł informacji, umożliwiające rozwiązywanie problemów, uczeń wykazuje się aktywną postawą  w czasie lekcji, poprawnie rozumuje
w kategoriach przyczynowo – skutkowych;

 

3) 4 – dobrze ( 70-89%) – uczeń opanował wymagania rozszerzające, obejmujące  treści wymagające  stosowania  w sytuacjach typowych, uczeń potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na zajęciach źródeł informacji, poprawnie stosuje wiadomości, poprawnie wnioskuje, umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania oraz inne dodatkowe
o niewielkiej skali trudności, przejawia zainteresowania zdobywaniem wiedzy, jest aktywny
w czasie zajęć, poprawnie bez trudności tworzy własną wypowiedź ustną lub pisemną;

 

4) 3 – zadowalająco ( 50-69%) – uczeń opanował wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji o średnim stopniu trudności, opanował podstawowe elementy wiadomości programowych  pozwalające mu  na zrozumienie zagadnienia,  przekazuje wiedzę niepewnie w sposób  nieuporządkowany, odtwórczy, popełniając błędy w treści i języku;

 

5) 2 – słabo ( 30-49%) - wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na wykonywanie przy pomocy nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności, uczeń zna w bardzo ograniczonym zakresie podstawowe pojęcia, które potrafi zastosować w typowych znanych zadaniach  jedynie przy pomocy pytań naprowadzających, wiedza ucznia posiada poważne braki, możliwe jednak do usunięcia  w dłuższym czasie;

 

6) 1 – poniżej oczekiwań (29-0%) - uczeń, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu   trudności, uczeń nie zna całości materiału nauczania, nie rozumie opracowanego  materiału; braki w wiedzy są tak duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie  nawet przy pomocy nauczyciela w dłuższym okresie czasu; uczeń nie potrafi logicznie i płynnie wypowiadać się, najczęściej brak odpowiedzi; uczeń nie wykazuje chęci do pracy, nie korzysta z pomocy nauczyciela.

 

    3. Ocena bieżąca w klasie I-III uwzględnia między innymi: pochwały, wskazówki do pracy, znaczki motywujące, poziomy osiągnięć za prace kontrolne ( wg skali procentowej), aktywność na zajęciach i włożony wysiłek ucznia.

 

    4. Oceny bieżące  z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

    5. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1) stopień celujący               -      6   -  cel;

2) stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;

3) stopień dobry                    -     4   -  db;

4) stopień dostateczny         -      3   -  dst;

5) stopień dopuszczający    -      2   -  dop;

6) stopień niedostateczny    -     1   -  ndst.

 

    6. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny  wymienione w ustępie 5 pkt od 1 do  5, a za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 5 pkt 6.

 

    7. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.

1) dopuszcza się, stosowanie przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym jednolitych symboli  na określenie:

     a)   np. – nieprzygotowanie,

     b)   I- nieobecność,

     c)   zw. – zwolnienie,

     d)   s – spóźnienie,

     e)   v-obecność,

     f)    + - usprawiedliwienie nieobecności,

     g)  znaków graficznych plus (+) i minus (-) w ustalaniu oceny bieżącej;

2) wprowadza się możliwość stawiania samych ,,plusów” za aktywność. Uzyskanie pięciu plusów równoznaczne jest ocenie – bardzo dobry. Dopuszcza się możliwość  wpisywania „minusów” za brak prac domowych, przyborów, podręczników, zeszytów, itp.   

3) uzyskanie pięciu minusów równoznaczne jest  ocenie  - niedostateczny.

 

 

9. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

 

   10. Wyniki oceniania nauczyciel przedstawia tylko osobom, które są uprawnione do ich uzyskania /rodzicom /.

 

    11. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1) prace pisemne :

      a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie trzech ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;

      b)  sprawdzian (godzinny) obejmujący wiadomości z jednego działu, zapowiadany                 z tygodniowym wyprzedzeniem w terminarzu e-dziennika;

      c) praca klasowa (godzinna lub dwugodzinna) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w terminarzu    e-dziennika:

2) praca i aktywność na lekcji;

3) odpowiedź ustna;;

4) praca domowa;

5) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

6) twórcze rozwiązywanie problemów.

 

    § 65.  1. Ocenianie bieżące.

1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia  i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

6) jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy 
i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut;

7) nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.

 

    2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1) szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;

2) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

3) prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

4) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;

5) prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

6) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin
i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

7) zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu)
z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem
pkt 8 i  pkt 4;

8) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy sprawdziany lub dwie  prace klasowe, jedną w ustalonym dniu.Limit dwóch prac kontrolnych w tygodniu dotyczy również sprawdzianów porównawczych, diagnozujących;

9) w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

10) progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

 

Procenty

Stopień

Wykonanie zadań  na     100%

celujący

90-99%

bdb

70-89%

db

                   50-69%

dst

                   30-49%

dop

                    29-0%

ndst

 

 

   § 66. Nie przygotowanie ucznia do lekcji.

 

    1. Uczeń ma prawo zgłoszenia  w ciągu półrocza  nieprzygotowania  do każdego z zajęć edukacyjnych:

1) jeżeli tygodniowy wymiar godzin przedmiotu nauczania wynosi 1 godz. -  1 raz,

2) jeżeli tygodniowy wymiar przedmiotu nauczania wynosi 2 i więcej godzin -  2 razy.

 

    2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

    3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

     § 67. 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów   w konkretnej klasie.

 

    2. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie  wymaganiom edukacyjnym.

 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

    § 68. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne od klasy IV ustala się według kryteriów:

 

    1.Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia jedno z następujących kryteriów:

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

2) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

 

    2.  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

    3Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

    4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
 

   5.Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.
 

   6Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności.

 

    § 69. 1. Przy ustalaniu oceny:

1) z wychowania fizycznego, należy uwzględnić, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia
w ćwiczenia, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;

2) z muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć

 

    2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia :

1) z informatyki/zajęć komputerowych  na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2) z zajęć wychowania fizycznego :

      a) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń,

      b) całkowitego zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.

 

    3. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 2 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na  ostatniej lub pierwszej godzinie lekcyjnej, uczeń może być zwolniony z obecności na lekcji, po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.

 

    4. . W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony”. 

 

    5. . Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,  zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia 
w danym typie szkoły.

 

 

    § 70. Klasyfikacja śródroczna i roczna.

 

    1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1) I   semestr   -wrzesień –styczeń;

2) II   semestr   - luty – czerwiec.

 

    2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

 

    3.Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec
II semestru.

 

     4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

 

     5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

    6. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują i przekazują pisemną informację uczniowi o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej)  ocenie klasyfikacyjnej  i odnotowują ten fakt w e-dzienniku.

 

    7. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej  podczas  indywidualnej  rozmowy lub  w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej i odnotowuje ten fakt w dzienniku lub w teczce wychowawcy. Uczeń własnoręcznie podpisuje i datuję odebraną informację .

 

    8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  Szkoła  umożliwia  uczniowi uzupełnienie braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

 

    9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 71. 1. Uczeń może być  zwolniony z zajęć wychowania fizycznego , edukacji zdrowotnej ,          z pracy przy komputerze na zajęciach komputerowych lub informatyki oraz drugiego języka nowożytnego po spełnieniu warunków:

 1. lekcje wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej, zajęć komputerowych, informatyki , drugiego języka nowożytnego z którego uczeń ma być zwolniony - umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
 2.  rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, czy drugiego języka, ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły:

1) możliwe jest uczestniczenie ucznia w zajęciach WF  z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza, ćwiczeń.

 

 

 

    § 72.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

    1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie szkoły .

 

    2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku, gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega lub jest od niej wyższa.

 

    3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy  Statutu.

 

    4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

 

     5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 

    6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

 

    7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny. Wychowawca pisemnie informuje rodziców o terminie dodatkowego sprawdzianu.

 

    8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  ust.  4,  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

 

   9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

 

    10. Sprawdzian, oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

 

    11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

    12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

    § 72.  Egzamin klasyfikacyjny.

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w  semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

    2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 

    3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

    4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny:

1) pisemny wniosek, wraz z uzasadnieniem, do dyrektora szkoły musi wpłynąć najpóźniej            3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;

2) w przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

 

     5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

 

    6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka 
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

    7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

   8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

   9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

    10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

 

    11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  5  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zastępujący dyrektora  –    jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy,

 

    12. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  ucznia.

 

    13. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

    14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15.

 

    15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

    16.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

 

    § 73.  Egzamin poprawkowy.

 

    1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

    2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice w terminie ustalonym przez dyrekcję szkoły, czyli w terminie do 3 dni przed radą klasyfikacyjną.

 

    3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

    4. Pierwsza część pisemna egzaminu trwa 45 minut, część ustna – 30 minut, po 10 minutowej przerwie.

 

    5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  
w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

   6.  W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

 

   7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

    8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed  egzaminem poprawkowym.

 

    9. Zakres pytań przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin poprawkowy  powinien  obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych ( na pełną skalę ocen), a stopień trudności pytań powinien być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych.

 

    10. W części pisemnej egzaminu mogą wystąpić obydwa typy zadań : zamknięte i otwarte;

 

    11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

 

    12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

 

    13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

    14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną
z zastrzeżeniem § 74 ust. 10.

 

    15. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

 

   16. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

 

    § 74.Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 

    1. Uczeń lub jego rodzice  mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  2  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

    2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna 
z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

    3. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

 

   4. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  ust. 3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.
W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

    5. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

 

    6. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

    7. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

    8. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia                       i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

 

    9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,                            o  którym  mowa  w  ust. 2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego                         w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora szkoły.

 

   10. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym  że  termin  zgłoszenia zastrzeżeń wynosi  5  dni  od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

 

 

    § 75. Ocena zachowania.

 

    1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

 

    2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

 

     3. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców o

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  ;

2)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

 

    4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z  zachowania uwzględnia następujące podstawowe  obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

    5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

 

  1. wzorowe              -  wz;
  2. bardzo dobre      -  bdb;
  3. dobre                   -  db;
  4. poprawne            -  popr;
  5. nieodpowiednie  -  ndp;
  6. naganne               -  ng.

 

    6. Ustala się następujące kryteria ocen z zachowania w klasach IV-VIII

1) ocenę wzorową  otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny bardzo dobrej, 
a ponadto:

      a) opuszczone godziny ma zawsze usprawiedliwione,

      b) godnie reprezentuje szkołę (uroczystości, konkursy,  zawody),

      c) jest inicjatorem zadań wspierających pracę nauczyciela,

      d) wykazuje się rzetelnością, systematycznością, odpowiedzialnością w wypełnianiu obowiązków szkolnych,

      e) wzorowo zachowuje się w różnych sytuacjach życia codziennego, stanowiąc wzór                                  do naśladowania przez rówieśników,

      f) wykazuje szeroko rozumianą tolerancję,

g) reaguje na sytuacje konfliktowe, zapobiega im,

i) wykazuje szczególną troskę o mienie szkolne,

j) nie odmawia (na miarę swoich możliwości) pomocy w nauce  kolegom w uzupełnianiu

 wiadomości – inspiruje i inicjuje pomoc  koleżeńską,

      k) podejmuje działania na rzecz osób potrzebujących w ramach wolontariatu.

 

2) ocenę bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny dobrej,
a ponadto:

      a) odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły, nauczycieli i  osób starszych,

b) reaguje na sytuacje konfliktowe,

c) stosuje zwroty grzecznościowe,

d) chętnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, środowiska,

e) jest uczciwy i reaguje na krzywdę innych – otwarcie wypowiada  obiektywne opinie o

kolegach,

f) na uroczystościach szkolnych jest w stroju galowym (biała   koszula, bluzka, ciemna

spódnica, spodnie, obuwie szkolne),

g) spóźnienia i nieobecności ma zawsze usprawiedliwione,

h) jest tolerancyjny wobec innych,

      i) stara się uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

      j) z przyjętych przez siebie dodatkowych obowiązków wywiązuje  się bez zastrzeżeń,

l) w semestrze nie ma więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną i nie spóźnia sięna kolejne godziny.

 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny poprawnej, a ponadto:

 a) wykazuje się zdyscyplinowaniem na lekcjach, na terenie szkoły i  poza nią,

 b) jest życzliwy w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników  szkoły,

 c) chętnie służy pomocą kolegom i koleżankom,

 d) wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 e) szanuje własność szkoły,

 f) zawsze dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd (nie farbuje włosów, nie maluje się,

nie maluje   paznokci),

 g) pamięta o zwrotach grzecznościowych,

 h) obiektywnie dokonuje samooceny i oceny innych,

 i) ponosi odpowiedzialność za wyniki swojej pracy i postępowania,

       j) dopuszcza się możliwość posiadania telefonu komórkowego                                                w wyjątkowych sytuacjach,

 k) nie powoduje kłótni, konfliktów i bójek,

       l) pracuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego, przestrzega  norm obowiązujących w  szkole,

 m) na bieżąco usprawiedliwia absencję,

 n) nie wydaje fałszywych opinii o innych,

 o) uczestniczy w uroczystościach szkolnych (zawsze ma strój galowy),

 p) bez zastrzeżeń wywiązuje się z podstawowych obowiązków  szkolnych,

 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 a) dba o higienę osobistą i zdrowotną,

 b) ubiera się  schludnie, zmienia obuwie,

 c) terminowo rozlicza się z biblioteką,

 d) szanuje sprzęt i pomoce naukowe,

 e) stosuje się do poleceń nauczycieli i wszystkich pracowników  szkoły,

       f) dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów,

g) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

h) nie przejawia agresji w stosunku do rówieśników,

i) nie zawsze bierze udział w życiu klasy i szkoły,

 j) nieterminowo usprawiedliwia nieobecności w szkole,

n) szanuje podręczniki szkolne i książki z biblioteki.

 

5) ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści   oceny poprawnej, a ponadto:

  a) nosi wyzywający strój (odkryte ramiona, brzuch, zbyt krótkie  spódniczki),

b) nie przestrzega  zasad higieny osobistej i zdrowotnej (farbuje włosy, maluje paznokcie, nosi   makijaż, itp.),

  c) niszczy mienie szkolne (malowanie mebli, ścian, kabin w   toaletach),

  d) nie wykonuje poleceń wychowawcy, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

e) prowokuje sytuacje konfliktowe, często w nich uczestniczy  (wyśmiewa innych, kłóci się, szarpie, pluje, bije, kopie, zastrasza),  często reaguje agresywnie,

  f) nie stosuje zwrotów grzecznościowych, używa wulgaryzmów,

  g) lekceważąco traktuje zasady bezpieczeństwa,

  h) nie bierze udziału w życiu szkoły i klasy,

  i) nie potrafi dokonać obiektywnej samooceny własnego  zachowania,

j) lekceważy obowiązki szkolne, niewłaściwie zachowuje się na lekcjach (wstaje, spaceruje, prowokuje innych),

 k) ma nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,

 m) lekceważy uroczystości szkolne,

       n) nieterminowo rozlicza się z biblioteką,

 

6) ocenę naganną  otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia  wymaganiom oceny poprawnej, a  ponadto:

 a) nagminnie lekceważy obowiązki szkolne,

 b) nie przestrzega zasad współżycia społecznego,

 c) posiada wysoką absencję nieusprawiedliwioną,

d) ma ujemny wpływ na zespół klasowy (inicjuje bójki, wyłudza  pieniądze, przedmioty,

 zastrasza kolegów),

 e) nie respektuje poleceń wychowawców i nauczycieli,

f) przejawia skłonności do palenia papierosów i picia alkoholu, brania narkotyków 
i namawiania  innych,

g) jest agresywny w stosunku do kolegów i dorosłych, stosując   agresję słowną, psychiczną  i   fizyczną,

 h) samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne,

 i) dopuszcza się kradzieży,

 j) stosuje niewłaściwe słownictwo wobec pracowników szkoły,

 k) świadomie i celowo niszczy mienie szkolne,

       l) zastosowane przez szkołę środki zaradcze nie przynoszą   rezultatów.

 

    7. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

    8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

    9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psych.-pedagog., w tym poradni specjalistycznej.

 

    10.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 

    11. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

    12. Uczeń lub jego rodzice  mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone
w  terminie  do  2  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

    13. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną 
w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

   14. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6) przedstawiciel Rady Rodziców.

 

    15. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

    16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

 

 

    § 76. Tryb ustalania oceny zachowania:

 

    1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

 

    2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

 

    3. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

 

    4. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

 

    5. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu nauczycieli uczących dany oddział.

 

   6. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na dwa tygodnie przed  radą  klasyfikacyjną.

 

   7. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej
i nagannej na  piśmie.

 

   8. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy
w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących nauczycieli dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

    9. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

 

    10. Dokumentację trybu oceniania  zachowania uczniów stanowi  indywidualna karta ucznia, zamieszczona w teczce  wychowawcy. Wychowawca wystawia ocenę ostateczną, którą przedstawia na klasyfikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena z zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 

Samoocena

ucznia

 

 

Ocena klasy

 

 

Ocena wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    § 77.  Promowanie i ukończenie szkoły.

 

    1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego.

 

   2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

    3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

    4. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

    5. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji końcowej,  na  którą  składają  się  roczne oceny   klasyfikacyjne  z   obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie   programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć   edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty zgodnie  z odrębnymi przepisami.

 

    6.Uczeń  kończy  szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

 

    7. Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom  nagród  ustanowionych  przez Wójta Gminy.

 

    § 78. Świadectwa szkolne.

 

    1.   Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

 

    2.  Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Kuratora Oświaty.

 

    3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń , który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo szkolne z biało-czerwonym paskiem.

 

    4. Uczeń klasy VIII, który kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z biało-czerwonym paskiem.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

    § 79.  Zadania nauczycieli.

 

    1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

    2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

3) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc  w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców   o zagrożeniu oceną niedostateczną, według formy ustalonej  w  Wewnątrzszkolnym   Systemie  Oceniania;

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;

9) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;

10) przestrzeganie zapisów „Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz  wspierania uczniów  Szkoły Podstawowej;

11) udział z zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawia spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy  psychologiczno –pedagogicznej jego wychowankom;

12) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

13) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

14) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej  i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu
z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

15) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

16) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p;

17)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy  ocen i innych dokumentów(np. dziennika wychowawcy, dziennika przedmiotowego;

18) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej   ucznia;

19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

21) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną  (do 5 czerwca);

22) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej;

 

    3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym  przepisami dla danego stanowiska;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

 

    4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione 
w  ust. 3 pkt 1 i 2;

 

    § 80.  Zadania wychowawców klas.

    1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

     2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.I) oraz pomoc  w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania  w domu;

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi  w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w  nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy 
(z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności
w uzupełnieniu materiału;

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości                                       i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z    wnioskiem o udzielenie pomocy.

 

    3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

 

    4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1)  prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;

2)  sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) wypisuje świadectwa szkolne;

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie  z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz  uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

 

    § 81.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

    1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,                         nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

    2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy                                i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

    3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami
i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły;

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,

    4.Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły;

    5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

    6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia                              z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie                           lub ujawni się w czasie zajęć.

    7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

    8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

    9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

    10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek wpisać ten fakt do zeszytu wyjść służbowych i przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w szkole.

    11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły,

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,

7) przed rozpoczęciem lekcji i po jej zakończeniu nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia  i temperatury,

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 

    12.Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

    § 82.  1. Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga, ujęte są odpowiednio
w § 18 ust. 43 niniejszego statutu.

   2. Kompetencje, zadania i organizacja pracy logopedy, ujęte są odpowiednio w § 18
ust. 44 niniejszego statutu.

 

    § 83. Pracownicy niepedagogiczni

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

    2.  Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

    3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w  szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

 

    4. Ogólne obowiązki pracowników niebędących nauczycielami:

1) pracowników obowiązuje  pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku; Tygodniowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu wynosi 40 godzin. W zakresie obowiązków dyrektor ustala harmonogram tygodniowy pracy odrębnie dla każdego stanowiska;

2) punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem na liście obecności w sekretariacie szkoły;

3) przestrzegać zasady współżycia społecznego;

4) przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP,  p-poż;

5) kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych,  rodziców
i uczniów;

6) dbać o przyjazną atmosferę w pracy;

7) dbać o mienie placówki;

8) wykonywać okresowe badania profilaktyczne;

9) po zakończeniu pracy pozostawić po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt;

10) wywiązywać się z ustalonych terminów;

11) informować dyrektora szkoły o stanie załatwionych spraw i ewentualnych trudnościach;

12) w czasie pracy nie oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia dyrektora lub osoby upoważnionej przez niego;

13) wyjście poza teren szkoły odnotować w zeszycie wyjść;

14) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony

indywidualnejoraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem;

15) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć   zorganizowanych przez  szkołę.

 

    § 84. 1. W Szkole Podstawowej w Cerkwicy obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

    2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

    3. Szczegółowe zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określone są  jako załączniki do Regulaminu Pracy.

 

    § 85.  W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

    § 86. Rekrutacja

 

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza się z urzędu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w ramach rejonizacji. Przyjęcia do  szkoły kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły dokonuje się na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców. 

 

    2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjęcie uczniów spoza obwodu szkoły.

 

    3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów ustalonych Ustawą i kryteriów określonych przez organ prowadzący.

 

    4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji.

 

    5. Zasady postępowania rekrutacyjnego, tryb działania komisji rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji określają Procedury Rekrutacji.

 

   6. O przyjęciu dziecka do szkoły w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

 

 

    § 87. Obowiązek szkolny

 

    1.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy  6 lat, jeżeli dziecko:

1) odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej i rodzice dostarczyli opinię o gotowości szkolnej wydaną przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

     3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do szkoły;

3) obecności podczas zebrań.

 

    4. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

    § 88. Odroczenie obowiązku szkolnego

 

1. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, dokonuje na wniosek rodziców odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Rodzice składają wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku rodziców dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

    2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

    3. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

    4. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa
w ust. 2 i 3 składa się nie później niż do 31 sierpnia.

 

    5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

 

 

§ 89. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.

 

    1. Obowiązek kształcenia przedszkolnego lub obowiązek szkolny może być spełniany przez dziecko lub ucznia poza oddziałem przedszkolnym lub szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, do której dziecko/uczeń zostało przyjęte, na wniosek rodzica.

 

     2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem albo
w trakcie roku szkolnego jeżeli:

1) szkoła znajduje się na terenie województwa , w którym zamieszkuje dziecko/uczeń;

2) do wniosku rodzic obowiązany jest dołączyć:

        a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

        b) oświadczenie o zapewnieniu dziecku/uczniowi warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

        c) zobowiązanie rodziców do przystąpienia przez ucznia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania na danym etapie kształcenia.

 

    3. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

 

    4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych rozwijających zainteresowania
i wspierających rozwój organizowanych w szkole, na warunkach ustalonych z dyrektorem szkoły.

 

    5. Dyrektor szkoły może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/ obowiązku szkolnego poza szkołą:

1) na wniosek rodziców;

2) z powodu nieprzystąpienia ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych do egzaminów klasyfikacyjnych wskazanych w danym roku szkolnym lub niezdaniu rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

    6. Za spełnianie obowiązku szkolnegouznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 10

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 

    § 90. 1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej ma prawo do:

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego;

12) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;

13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

14)) zwracania się do dyrektora, pedagoga, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

14) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

15) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

16) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

17) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 

    2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1) w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń i jego rodzice w terminie 3 dni od zaistnienia sytuacji naruszającej jego prawa mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły, w formie pisemnej,

2) skargi nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania,

3) dyrektor szkoły rozpatrując skargę może zasięgnąć opinii wychowawcy, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego,

4) dyrektor szkoły po wnikliwym rozpatrzeniu skargi powiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców o rozstrzygnięciu skargi,

5) termin rozpatrzenia sprawy przez dyrektora szkoły jest nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

 

 

    § 91.1.  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym :

      a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

      b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

      c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

9) usprawiedliwiania nieobecności;

10)  uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminu ósmoklasisty;

11)  uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

12) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

13) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości;

14) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

15) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe
 z przyczyn od nich niezależnych;

16) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

 

 

    § 92. Uczniom nie wolno:

 

    1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

 

    2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

 

    3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

 

    4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

 

    5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

 

    6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy                                               i zgody   zainteresowanych.

 

    7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

 

    8. Zapraszać  obcych osób do szkoły.

 

 

    § 93.1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole. 

 

    2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

 

    3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 

    § 94.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki/ zajęć komputerowych, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

 

    2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki/ zajęć komputerowych  , drugiego języka ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

 

    3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki/ zajęć komputerowych, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

 

    § 95. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach  szkolnych w Szkole Podstawowej w Cerkwicy.

 

    1.Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

 

    2.Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.

 

    3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub dyrektora szkoły.

 

    4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców.

 

    5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

 

    6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

 

    7. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).

 

   8. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko                          i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

 

   9. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.

 

   10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.

 

11. Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).

 

   12. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.

 

   13. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu
w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.

 

   14. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.

 

   15. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku szkolnego.

 

   16. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia 20 godzin zajęć dydaktycznych wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją o nieobecności dziecka w szkole.

 

   17.Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

 

 

§ 96. Strój szkolny

 

    1. Ustala się następujące kryteria wyglądu ucznia:

1) strój codzienny: strój czysty, estetyczny, bez ekstrawagancji, pozbawiony nadmiernych ozdób i nieodsłaniający w znaczny sposób ciała (poprzez duże dekolty, cienkie ramiączka, krótkie bluzki, itp.);

2) strój galowy wymagany podczas uroczystości szkolnych lub na polecenie dyrektora, wychowawcy lub samorządu uczniowskiego:

       a) dziewczęta: biała bluzka o klasycznym kroju, czarna lub granatowa spódniczka lub spodnie, bądź odpowiedniego koloru garsonka lub kostium lub skromna  o klasycznym kroju sukienka,

       b) chłopcy: biała koszula o klasycznym fasonie, granatowe lub czarne spodnie  lub garnitur odpowiedniego koloru (z wyłączeni kolorów jaskrawych i krzykliwych);

3) ozdoby: dopuszcza się noszenie skromnych kolczyków, jednocześnie wprowadza się zakaz noszenia kolczyków w innych częściach ciała niż uszy oraz zakaz noszenie biżuterii na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach, na których ozdoby te mogą zagrażać bezpieczeństwu;

4) fryzura: włosy zawsze przeczesane, o kolorze naturalnym. W przypadku włosów długich zaczesane tak, aby nie przeszkadzały w pisaniu oraz innych zajęciach;

5) makijaż: dyskretny, dopuszcza się używanie pomadki w kolorze naturalnym
i bezbarwnej oraz bezbarwnego lakieru do paznokci, nie są dozwolone tipsy;

 

§ 97. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

    1. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

    2.  Naruszenie przez ucznia zasad zakazu wnoszenia telefonu komórkowego na teren szkoły, skutkuje  wezwaniem rodzica do szkoły  i podjęciem działań wychowawczych.

    3. Szkoła nie odpowiada za kradzież lub zniszczenie telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego, który został przyniesiony bez wyraźnego uzasadnienia.

    4. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych  obowiązuje nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).

 

    § 98.  Nagrody

 

    1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach  sportowych;

4)   nienaganną frekwencję powyżej 99%;

5)   wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.

 

    2. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

2) pochwała Dyrektora  Szkoły wobec klasy;

3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

6) nagroda rzeczowa;

7) nagrody pieniężne – stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

 

    3. Uczeń ma prawo wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody, jeżeli nie spełnia ona jego oczekiwań.

 

    4. Ustala się następujące zasady odwoływania się od decyzji o przyznaniu nagrody:

1) uczeń, który otrzymał nagrodę przyznaną w szkole przez wychowawcę , ma prawo zwrócić się do rady klasowej uczniów lub rady klasowej rodziców i za ich pośrednictwem prosić o ponowne rozpatrzenie przyznanej nagrody;

2) uczeń, który otrzymał nagrodę przyznaną w szkole przez dyrektora, ma prawo zwrócić się za pośrednictwem wychowawcy klasy do dyrektora o ponowne rozpatrzenie przyznanej nagrody;

3) uczeń,  który otrzymał nagrodę przyznaną w ramach międzyszkolnych, ogólnopolskich konkursów, olimpiad, turniejów, akcji charytatywnych itp. ma prawo zwrócić się za pośrednictwem dyrektora lub rodziców do organizatora o ponowne rozpatrzenie przyznanej nagrody.

 

 

    § 99Kary

 

    1.  W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) nieprzestrzeganie zapisów statutu;

2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

4) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 

 

    2.  Rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy klasy;

2) upomnienie dyrektora szkoły;

3) nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców;

4) zakaz udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  szkołę  do   momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy;

5 zakaz reprezentowania  szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  dyrektora   na  wniosek wychowawcy;

6) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7) przeniesienie do innej szkoły.

 

    3.  Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.

 

    4.  Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

 

    5.  Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

    6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

 

    7.  O  zastosowanej  karze  dyrektor  szkoły  zawiadamia  na  piśmie  rodziców.

 

    8. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do Teczki Wychowawcy.

 

    9. Zawiadomienie  o  ukaraniu,  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia 
i  daty  jego  popełnienia,  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

 

    10. Ukaranemu, za pośrednictwem rodziców lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

 

    11. Ustala się następujące zasady odwoływania się od decyzji o przyznaniu kary:

1) odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia,

2) odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania,

3) odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy,

4) odwołanie  rozpatruje  Komisja  w  składzie  wychowawca,  pedagog  szkolny,  Rzecznik Praw  Ucznia  w  terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania,

5) decyzja komisji jest ostateczna.

 

    12.  Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

 

13.O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  podmiot,  który  jej  udzielił  na  wniosek  wychowawcy,   pedagoga  lub samorządu uczniowskiego.

 

 

 

    § 100. Szczegółowe zasady  przeniesienia do innej  szkoły. 

 

1. Rada  Pedagogiczna  szkoły  może  skierować  wniosek  do dyrektora  szkoły
o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia do innej  szkoły. Decyzję  w  sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator  Oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

 

    2. Wykroczenia  stanowiące  podstawę    do  skreślenia  z  listy uczniów  (a  także  będące  podstawą  złożenia wniosku  o  przeniesienie do innej szkoły  :

1)  świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące uszczerbkiem   zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły;

2)  rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i  narkotyków;

3)  świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami społeczności szkolnej  lub naruszanie godności, uczuć  religijnych lub   narodowych;

4)  dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5)  kradzież;

6)  wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

7)  wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności                                    szkolnej;

8)  czyny nieobyczajne;

9)  stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  bomby;

10)  notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11)   zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;

12)   fałszowanie dokumentów szkolnych;

13)   popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

 

   3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.

 

  4. Przeniesienie ucznia może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 

1)  powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;

2)  udzieleniu nagany dyrektora szkoły.

 

    5. Procedura postępowania karnego przeniesienia do innej szkoły:

1)  podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania;

2)  dyrektor  szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej danej szkoły.;

3) uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog  szkolny. Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego;

4) wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczychi dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.;

5) Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy;

6)  Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły;

7)  dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej;

8)  w przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły dyrektor kieruje sprawę do Kuratora  Oświaty;

9) jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  rodzice;

10) uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia;

11) w trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje
w sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.

 

ROZDZIAŁ 11

 

SYMBOLE NARODOWE

 

    § 101.1. Szkoła posiada symbole narodowe j/n:

1) flagi państwowe  biało-czerwone

2) godło Polski z wizerunkiem orła białego w czerwonym tle.

 

    2. Flagi przechowywane są w  przeznaczonej do tego szafie.

 

                3. Flagi są wywieszane na budynku szkoły w dni świąt narodowych tj. 1.05, 2.05, 3.05, 1.09, 11.11 i dni okolicznościowe, tj. wybory do sejmu i senatu, wybory prezydenckie, wybory samorządowe oraz podczas żałoby narodowej i szkolnej.

 

    4. Flagi w czasie żałoby narodowej przypięte mają  czarne kiry.

 

    5.Godła Polski wywieszone są w pomieszczeniach sal lekcyjnych, pokoju           nauczycielskiego, sekretariatu oraz gabinetu dyrektora .

 

    6. Godło Polski powieszone jest na ścianie frontowej szkoły w formie  owalnej, metalowej   tablicy : na  szarym tle ( w otoku czerwony pasek) wizerunek orła białego w złotej koronie              w czerwonym polu .  

 

    7. Szkoła posiada  flagę unijną .

 

    8. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:

1)  Inauguracja roku szkolnego,

2) Ślubowanie uczniów klasy pierwszej,

3) Dzień Edukacji  Narodowej,

4)Narodowe Święto  Niepodległości ,

5) Jasełka - Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia,

6) Dzień Ziemi,

7) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

8) Dzień Sportu,

9) Żakowanie uczniów klasy trzeciej,

10) Pożegnanie absolwentów,

11) Zakończenie roku szkolnego.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 12

 

PRZEPISY   KOŃCOWE

 

 

    § 102.  1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

    2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, wynikające z celów i zadań szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do Ustawy.

 

    § 103. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

 

    § 104. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji )statutu.

 

    1.   Zmiany ( nowelizacja)  w statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

1)    organów szkoły,

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

 

    2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

 

    3. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po trzech zmianach do statutu, do przygotowania ujednoliconego tekstu statutu.

 

   4. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

 

§ 105.  Uchwałą Nr 10/2017 Rady Pedagogicznej  z dnia  20.11.2017 r.  przyjęto Statut do stosowania.

 

§ 106.  Traci moc Statut  z dnia 29 września 2009r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Sać-Ozdoba 02-10-2020 13:16:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Sać-Ozdoba 02-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Genowefa Sać-Ozdoba 17-12-2020 12:29:38